Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České Republiky o postupu při posuzování dysplazie loketních kloubů u psů.

 

                                                                   I.

Definice pojmů:

1)       Zhotovit rtg snímek loketních kloubů psa pro posouzení dysplazie kloubů loketních k získání podkladů pro potřeby chovu (déle jen zhotovit rtg snímek pro posouzení na DLK) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný snímek (dále jen zhotovitel).

2)       Posoudit rtg snímek loketních kloubů psa na dysplazii kloubů loketních k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit rtg snímek na DLK) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele DKK a DLK a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování dysplazie kyčelních kloubů a dysplazie loketních kloubů, vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).

3)       Podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele DKK a DLK je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů ortopedických vad Komory veterinárních lékařů ČR. 

4)       Posuzovatelé se sdružují do Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR a volí ze svého středu komisi pro řízení posuzování ortopedických vad, komisi odvolací a komisi zkušební.

 

 

                                                                  II. 

Náležitosti rtg snímku:

 

1)       Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní.

2)       Projekčně správným snímkem v projekci mediolaterální s loketním kloubem v neutrální pozici se rozumí, že úhel mezi rádiem a humerem na rtg snímku je 85-120o a kondyly humeru se překrývají.  Projekčně správným snímkem v mediolaterální projekci s loketním kloubem ve flexi se rozumí, že úhel mezi radiem a humerem je přibližně 45o a kondyly humeru se překrývají. Projekčně správným snímkem loketního kloubu v kraniokaudální projekci s pronací 15o se rozumí, že loketní kloub je na rentgenogramu zobrazen v kraniokaudální projekci se současnou rotací končetiny o 15o do pronace.                                                                                      Loketní klouby musí být snímkovány na kazetu formátu 30 x 40 cm nebo 24 x 30 cm. Na jeden rtg snímek je možno zobrazit 1 nebo 2 projekce. Podmínkou je, že na každé projekci musí být zachycená alespoň distální třetina humeru a proximální třetina antebrachia.

3)       Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo (případně číslo mikročipu)a musí být označena pravá končetina (Dx,P). V horním rohu snímku na pravé straně musí být popis, ve kterém je uvedena adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovná stanice) a jméno a adresa majitele psa.

 

 

                                                                     III.

 

Zhotovitel rtg snímku je povinen:

 

1)       Před zhotovením rtg snímku pro posouzení na DLK zkontrolovat tetovací číslo psa popř. identifikační číslo mikročipu.  Je nepřípustné zhotovovat rtg snímek pro posouzení na DLK u psů s nečitelným tetovacím číslem, nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

2)       Ujistit se, že psovi již dříve nebyl zhotoven rtg snímek pro posouzení na DLK . Opakované zhotovení rtg snímku pro posouzení na DLK v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel zhotovit rtg snímek pro posouzení na DLK u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.

3)       Vyplnit formulář „potvrzení o rtg vyšetření na DLK“ a potvrdit ho. Vzor formuláře je  součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

4)       Zhotovit rtg snímky obou loketních kloubů pro posouzení na DLK, a to mediolaterální projekci loketního kloubu v neutrální pozici (85-120o), mediolaterální projekci lokte ve flexi 45° a kraniokaudální projekci loketního kloubu v pronaci 15o. Dále je povinen při zhotovování rtg snímků položit ke každé končetině na všech snímcích sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu) a strany psa. Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.

5)       Po exponování snímku ho vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud rtg snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je rtg snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu DLK je nepřípustné.

6)       Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení rtg snímku, a to tak, že do kolonky „ostatní“ nebo „veterinární záznamy“ napíše datum, zkratku „RTG DLK, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

7)       Zhotovený rtg snímek s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.

8)       Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový rtg snímek pro posouzení na DLK. Při opakovaném zhotovení rtg snímku pro posouzení na DLK informovat 

     majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. 

     Opakované zhotovení rtg snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do

     kolonky „ostatní“ nebo „veterinární záznamy“ napíše datum, záznam  

     „OPAKOVANÉ  RTG DLK NA ŽÁDOST POSUZOVATELE“, podpis a otiskne

     razítko s adresou veterinárního  pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

     Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4  provedeních) a poslat   je spolu se

     snímkem posuzovateli.

 

 

 

                                                                     IV.

 

Posuzovatel je povinen:

 

1)       Evidovat každý doručený snímek pro posouzení na DLK. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný.

2)       Pokud je snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit znovu u zhotovitele dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného psa opakovaně zhotovit rtg snímek pro posouzení na DLK.

3)        V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení,snímek posoudit do 14 dnů od doručení, výsledek zaznamenat do formuláře „potvrzení o rtg vyšetření na DLK“. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat doporučeně majiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

4)       Archivovat každý rtg snímek pro posouzení na DLK jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu deseti let. Tyto snímky není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

5)       Vydat rtg snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.

6)       Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených rtg snímků a poskytnout ji potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování DLK, je posuzovatel povinen znovu  složit kvalifikační zkoušku. Pokud v takovém případě posuzovatel kvalifikační zkoušku nesloží ve stanovené lhůtě, může mu být odebráno osvědčení posuzovatele DKK a DLK a může být vyškrtnut ze seznamu specialistů na posuzování DKK a DLK u psů vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR.

7)       Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval DKK u plemene jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.

 

 

                                                                    V.

                                               

Odvolání proti výsledku posouzení:

 

1)       V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu dysplazie loketních kloubů příslušného psa.  V případě, že odvolatel lhůtu nedodrží, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.  Odvolatel musí v odvolání uvést konkrétně proti čemu se odvolává a musí navrhnout rozhodnutí odvolací komise.

2)       Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

3)       Na základě včas podaného odvolání při splnění poplatkové povinnosti si odvolací komise vyžádá od posuzovatele původní rtg snímek loketních kloubů.

4)       Na pracovišti zobrazovacích metod kliniky chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bude u příslušného psa zhotoven na náklady odvolatele nový rtg snímek pro posouzení na DLK. Při zhotovení snímku bude přítomen pověřený člen odvolací komise, který ověří totožnost zvířete a správné provedení snímku.

5)       Nový rtg snímek bude posouzen odvolací komisí za přítomnosti minimálně tří jejich členů. Při jednání komise má posuzovatel právo být přítomen a vyjádřit se k celé záležitosti. V případě, že odvolací komise shledá nezbytnost účasti posuzovatele při jednání, je povinen se k jednání dostavit. Při podezření na záměnu vyšetřovaného zvířete přizve odvolací komise k jednání poradce chovu příslušného plemene.

6)       Na základě nového posouzení rtg snímků odvolací komise stanoví stupeň DLK a  vydá rozhodnutí, ve kterém

a)       vyhoví podanému odvolání jako odůvodněnému

b)       odvolání zamítne jako nedůvodné

7)       V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, bude odvolateli vrácena záloha 5000,- Kč a náklady na činnost odvolací komise uhradí posuzovatel. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů ortopedických vad. 

8) Odůvodněným odvoláním se rozumí:

a)       Souhlasné stanovisko odvolací komise s odvolatelem ve smyslu navrhovaného nižšího respektive vyššího stupně DLK, než byl stanoven při původním posouzení posuzovatelem.

b)       V případě, že odvolatel prokáže v odvolacím řízení, že došlo k záměně rtg snímku loketních kloubů jeho psa s jiným psem,  a nebude-li na rtg snímku  naexponována sestava olověných písmen a číslic označujících plemeno, tetovací číslo nebo číslo mikročipu a stranu psa, nebo nebude-li tato naexponováná sestava odpovídat údajům uvedeným v přiložené dokumentaci.